Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Strength 08:50 - 09:10  
Fatburning 09:40 - 10:00  
 
Strength 10:30 - 10:50  
Fatburning 11:20 - 11:40  
Strength 12:10 - 12:30  
Fatburning 13:00 - 13:20  
 
Strength 13:50 - 14:10  
Fatburning 14:50 - 15:10  
Strength 16:00 - 16:20  
Fatburning 17:10 - 17:30  
Strength 08:50 - 09:10  
Fatburning 09:40 - 10:00  
 
Strength 10:30 - 10:50  
Fatburning 11:20 - 11:40  
Strength 12:10 - 12:30  
Fatburning 13:00 - 13:20  
 
Strength 13:50 - 14:10  
Fatburning 14:50 - 15:10  
Strength 16:00 - 16:20  
Fatburning 17:10 - 17:30  
Strength 08:50 - 09:10  
 
Boxing, sparring 10:00 - 11:30  
 
 
Strength 12:10 - 12:30  
Fatburning 13:00 - 13:20  
Boxing, sparring 13:30 - 15:00  
 
 
Strength 16:00 - 16:20  
Fatburning 17:10 - 17:30  
Strength 08:50 - 09:10  
Fatburning 09:40 - 10:00  
 
Strength 10:30 - 10:50  
Fatburning 11:20 - 11:40  
Strength 12:10 - 12:30  
Fatburning 13:00 - 13:20  
 
Strength 13:50 - 14:10  
Fatburning 14:50 - 15:10  
Strength 16:00 - 16:20  
Fatburning 17:10 - 17:30  
Strength 08:50 - 09:10  
Fatburning 09:40 - 10:00  
 
Strength 10:30 - 10:50  
Fatburning 11:20 - 11:40  
Strength 12:10 - 12:30  
Fatburning 13:00 - 13:20  
 
Strength 13:50 - 14:10  
Fatburning 14:50 - 15:10  
Strength 16:00 - 16:20  
Fatburning 17:10 - 17:30